Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
Звітність та аудит за 2019 рік
Звітність та аудит за 2018 рік
Звітність та аудит за 2017 рік
Звітність та аудит за 2016 рік
Звітність та аудит за 2015 рік
Звітність та аудит за 2014 рік
Звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
 


Кредитна спілка «КАРАТ»

Голова правління Хлопоніна Анна Іванівна

Головний бухгалтер Закопайло Тетяна Микитівна

код за ЄДРПОУ - 26356148

код території за КОАТУУ – 6310700000

 63701, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Тітова, буд. 2.

тел. (05742) 5 – 36 – 59 

Відомості про відокремлені підрозділи: 

 

1.    Відділення кредитної спілки «КАРАТ» в смт. Великий Бурлук

Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу – 25.12.2003р.  № 2

код за ЄДРПОУ – 36572021

код території за КОАТУУ – 6321455100

місцезнаходження відокремленого підрозділ: 62602, Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул.  Центральна, буд. 22

телефон – (05752) 5 – 24 – 56 

Єфременко Марина Вікторівна – керуючий відділенням КС «КАРАТ» в смт. Великий Бурлук 

 

2.    Відділення кредитної спілки «КАРАТ»  смт. Борова

Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу – 25.12.2003р.  № 2

код за ЄДРПОУ – 36572084

код території за КОАТУУ – 6321055100

місцезнаходження відокремленого підрозділ: 63800, Харківська обл., смт. Борова, вул. Миру, буд. 36, офіс. 11

телефон – (05759) 6 – 15 – 26

Топчий Людмила Миколаївна – керуючий відділенням КС «КАРАТ»  смт. Борова

 

 

3.     Відділення кредитної спілки «КАРАТ» в смт. Шевченкове

Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу – 25.12.2003р.  № 2

код за ЄДРПОУ – 36572058

код території за КОАТУУ – 6310700000

місцезнаходження відокремленого підрозділу: 63701, Харківська обл., м. Куп’янськ , вул. Тітова, буд. 2

телефон – (05742) 5 – 36 – 59 

Хлопоніна Анна Іванівна – керуючий відділенням КС «КАРАТ» в смт. Шевченкове 

 .    

4.    Відділення кредитної спілки «КАРАТ» у м. Ізюм

Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу – 24.03.2008р.  № 4

код за ЄДРПОУ – 36571997

код території за КОАТУУ – 6310400000

місцезнаходження відокремленого підрозділ: 64301, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Соборна, буд. 31

телефон – (05743) 2 – 85 – 37 

Сайфутдінова Наталія Вікторівна – керуючий відділенням КС «КАРАТ» у м. Ізюм

 


Кредитна спілка «КАРАТ» та її відокремлені підрозділи надає наступні види фінансових послуг:


1) Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
2) Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

КРЕДИТНА СПІЛКА “КАРАТ”  – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

 

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:

1)             добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки;

2)             рівноправність членів кредитної спілки;

3)             самоврядування;

4)             гласність.

 

Діяльність кредитної спілки

 

Для досягнення мети, кредитна спілка:

а) приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

б) надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

в) залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

г) виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

ґ) у разі участі в об'єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об'єднаної кредитної спілки; 

д) розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Нацкомфінпослуг, та паї кооперативних банків;

е) залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

є) надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг;

ж) виступає членом платіжних систем, зокрема здійснює переказ коштів;

з)  оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;

і) провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

 

Членство у кредитній спілці

 

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – проживання на території Харківської області, мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

 

Органи управління кредитної спілки

 

Органами управління кредитної спілки є Загальні збори членів кредитної спілки, Спостережна рада, Ревізійна комісія, Правління та Кредитний комітет. У випадку прийняття відповідного рішення Нацкомфінпослуг, функції органів управління кредитної спілки виконує Тимчасова адміністрація, що призначається і діє згідно з законодавством.

Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки

 

Вищим органом управління кредитної спілки є Загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. . Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням (довіреністю) іншим членам кредитної спілки. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються Спостережною радою не рідше ніж один раз на рік, але не пізніше, ніж до 1 червня року, наступного за звітним.

 

Спостережна рада кредитної спілки

 

 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між Загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна Загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України „Про кредитні спілки" та цим Статутом, контролює й регулює діяльність Правління та Кредитного комітету.

 

Правління кредитної спілки

 

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається із осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

 

Кредитний комітет кредитної спілки

 

Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет призначається Спостережною радою та підзвітний Загальним зборам членів кредитної спілки а також Спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.

 

Ревізійна комісія кредитної спілки

 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія підзвітна й відповідальна перед Загальними зборами членів кредитної спілки.


 

Відомості про ліцензії та дозволи

-  Ліцензія – діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки АВ №534961 від 31.03.2011 р. з 24.03.2011 р. по 24.03.2016 р.;

 

-  Ліцензія – діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, розпорядження № 357 від 11.02.2016 р. строк дії ліцензії - безстроковий;

 

-  Розпорядженням №162 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.01.2017р. змінено назву Ліцензії «Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки» на Ліцензію «Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення» строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна.

 

 

-   Ліцензія «Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту», розпорядження № 510 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.03.2017р. строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії – діюча, початок дії з 08.03.2017 року.


Контактний телефон і адреса електронної пошти кредитної спілки, адресу, за якою кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 

(057) 42 – 5 – 36 – 59 , kupkarat@gmail.com63701, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Тітова, буд. 2

 

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки, а саме, – дату державної реєстрації: 30.05.2003 року, дату запису: 20.10.2005 року,  номер запису: 1 475 120 0000 000216, які містяться у   Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

 

Інформацію щодо включення кредитної спілки до відповідного державного реєстру фінансових установ, а саме, –  серія КС, номер 423 і дата видачі 22.07.2004 року Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; 

 

Контактну інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки, а саме, –  Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


СВІДОЦТВА КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України